Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý toà nhà

Biểu đồ lương quản lý toà nhà

17 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý toà nhà17,333,000 VNĐ