Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý trung tâm

Biểu đồ lương quản lý trung tâm

15 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý trung tâm15,500,000 VNĐ