Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản lý trung tâm

Biểu đồ lương quản lý trung tâm

16 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản lý trung tâm16,166,000 VNĐ