Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quản trị văn phòng

Biểu đồ lương quản trị văn phòng

15 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quản trị văn phòng15,500,000 VNĐ