Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương quay phim

Biểu đồ lương quay phim

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của quay phim9,750,000 VNĐ