Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales engineer

Biểu đồ lương sales engineer

13 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales engineer13,750,000 VNĐ