Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales

Biểu đồ lương sales

13 triệu 81 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales13,081,000 VNĐ