Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương sales

Biểu đồ lương sales

10 triệu 891 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của sales10,891,000 VNĐ