Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương social media

Biểu đồ lương social media

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của social media9,333,000 VNĐ