Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương social media

Biểu đồ lương social media

7 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của social media7,857,000 VNĐ