Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương software tester

Biểu đồ lương software tester

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của software tester14,250,000 VNĐ