Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tài xế bằng c

Biểu đồ lương tài xế bằng c

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tài xế bằng c11,000,000 VNĐ