Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương technical sales

Biểu đồ lương technical sales

19 triệu 642 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của technical sales19,642,000 VNĐ