Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương telemarketing

Biểu đồ lương telemarketing

12 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của telemarketing12,916,000 VNĐ