Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ cơ khí

Biểu đồ lương thợ cơ khí

9 triệu 777 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ cơ khí9,777,000 VNĐ