Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ cơ khí

Biểu đồ lương thợ cơ khí

8 triệu 903 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ cơ khí8,903,000 VNĐ