Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ gò

Biểu đồ lương thợ gò

7 triệu 21 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ gò7,021,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng thợ gò