Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ gò

Biểu đồ lương thợ gò

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ gò11,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng thợ gò