Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ kim hoàn

Biểu đồ lương thợ kim hoàn

10 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ kim hoàn10,166,000 VNĐ