Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ may

Biểu đồ lương thợ may

10 triệu 732 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ may10,732,000 VNĐ