Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ may

Biểu đồ lương thợ may

9 triệu 142 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ may9,142,000 VNĐ