Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ quảng cáo

Biểu đồ lương thợ quảng cáo

11 triệu 187 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ quảng cáo11,187,000 VNĐ