Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sắt

Biểu đồ lương thợ sắt

11 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sắt11,500,000 VNĐ