Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sắt

Biểu đồ lương thợ sắt

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sắt11,000,000 VNĐ