Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sơn

Biểu đồ lương thợ sơn

8 triệu 545 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sơn8,545,000 VNĐ