Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sơn

Biểu đồ lương thợ sơn

11 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sơn11,250,000 VNĐ