Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sửa chữa

Biểu đồ lương thợ sửa chữa

10 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sửa chữa10,500,000 VNĐ