Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sửa chữa

Biểu đồ lương thợ sửa chữa

8 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sửa chữa8,166,000 VNĐ