Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ sửa xe máy

Biểu đồ lương thợ sửa xe máy

12 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ sửa xe máy12,000,000 VNĐ