Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ tiện cơ

Biểu đồ lương thợ tiện cơ

9 triệu 636 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ tiện cơ9,636,000 VNĐ