Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ tiện cơ

Biểu đồ lương thợ tiện cơ

4 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ tiện cơ4,000,000 VNĐ