Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ vận hành máy

Biểu đồ lương thợ vận hành máy

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ vận hành máy8,500,000 VNĐ