Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thợ xây dựng

Biểu đồ lương thợ xây dựng

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thợ xây dựng13,000,000 VNĐ