Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thư ký tổng giám đốc

Biểu đồ lương thư ký tổng giám đốc

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thư ký tổng giám đốc13,000,000 VNĐ