Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thủ quỹ

Biểu đồ lương thủ quỹ

10 triệu 444 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thủ quỹ10,444,000 VNĐ