Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thủ quỹ

Biểu đồ lương thủ quỹ

11 triệu 531 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thủ quỹ11,531,000 VNĐ