Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh đào tạo

Biểu đồ lương thực tập sinh đào tạo

7 triệu 900 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh đào tạo7,900,000 VNĐ