Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh kế toán

Biểu đồ lương thực tập sinh kế toán

3 triệu 650 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh kế toán3,650,000 VNĐ