Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh kế toán

Biểu đồ lương thực tập sinh kế toán

2 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh kế toán2,125,000 VNĐ