Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh kinh doanh

Biểu đồ lương thực tập sinh kinh doanh

7 triệu 60 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh kinh doanh7,060,000 VNĐ