Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh kinh doanh

Biểu đồ lương thực tập sinh kinh doanh

4 triệu 947 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh kinh doanh4,947,000 VNĐ