Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh marketing

Biểu đồ lương thực tập sinh marketing

4 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh marketing4,625,000 VNĐ