Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh marketing

Biểu đồ lương thực tập sinh marketing

3 triệu 951 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh marketing3,951,000 VNĐ