Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh thiết kế

Biểu đồ lương thực tập sinh thiết kế

4 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh thiết kế4,250,000 VNĐ