Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh thiết kế

Biểu đồ lương thực tập sinh thiết kế

1 triệu 916 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh thiết kế1,916,000 VNĐ