Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh truyền thông

Biểu đồ lương thực tập sinh truyền thông

3 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh truyền thông3,250,000 VNĐ