Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương thực tập sinh tuyển dụng

Biểu đồ lương thực tập sinh tuyển dụng

3 triệu 611 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của thực tập sinh tuyển dụng3,611,000 VNĐ