Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tiếng nhật n2

Biểu đồ lương tiếng nhật n2

30 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tiếng nhật n230,000,000 VNĐ