Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tiếng nhật n2

Biểu đồ lương tiếng nhật n2

14 triệu 100 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tiếng nhật n214,100,000 VNĐ