Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổ trưởng sản xuất

Biểu đồ lương tổ trưởng sản xuất

16 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổ trưởng sản xuất16,750,000 VNĐ