Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổ trưởng sản xuất

Biểu đồ lương tổ trưởng sản xuất

13 triệu 437 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổ trưởng sản xuất13,437,000 VNĐ