Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổng đài viên

Biểu đồ lương tổng đài viên

9 triệu 569 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổng đài viên9,569,000 VNĐ