Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổng giám đốc

Biểu đồ lương tổng giám đốc

16 triệu 513 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổng giám đốc16,513,000 VNĐ