Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương tổng giám đốc

Biểu đồ lương tổng giám đốc

15 triệu 120 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của tổng giám đốc15,120,000 VNĐ