Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý cửa hàng

Biểu đồ lương trợ lý cửa hàng

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý cửa hàng9,750,000 VNĐ