Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý kiểm toán

Biểu đồ lương trợ lý kiểm toán

10 triệu 416 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý kiểm toán10,416,000 VNĐ