Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trợ lý kiểm toán

Biểu đồ lương trợ lý kiểm toán

11 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trợ lý kiểm toán11,375,000 VNĐ