Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng ca nhà hàng

Biểu đồ lương trưởng ca nhà hàng

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng ca nhà hàng8,500,000 VNĐ