Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng ca sản xuất

Biểu đồ lương trưởng ca sản xuất

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng ca sản xuất8,500,000 VNĐ