Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng ca sản xuất

Biểu đồ lương trưởng ca sản xuất

12 triệu 625 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng ca sản xuất12,625,000 VNĐ