Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng nhóm nội dung

Biểu đồ lương trưởng nhóm nội dung

13 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng nhóm nội dung13,875,000 VNĐ