Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng bán hàng

Biểu đồ lương trưởng phòng bán hàng

22 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng bán hàng22,500,000 VNĐ