Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng chất lượng

Biểu đồ lương trưởng phòng chất lượng

19 triệu 571 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng chất lượng19,571,000 VNĐ