Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng chất lượng

Biểu đồ lương trưởng phòng chất lượng

30 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng chất lượng30,000,000 VNĐ