Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng đấu thầu

Biểu đồ lương trưởng phòng đấu thầu

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng đấu thầu17,500,000 VNĐ