Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng đầu tư

Biểu đồ lương trưởng phòng đầu tư

30 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng đầu tư30,000,000 VNĐ