Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Biểu đồ lương trưởng phòng dịch vụ khách hàng

26 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng dịch vụ khách hàng26,250,000 VNĐ