Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng điều hành

Biểu đồ lương trưởng phòng điều hành

23 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng điều hành23,333,000 VNĐ