Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng phòng kỹ thuật

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kỹ thuật17,500,000 VNĐ