Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng kỹ thuật

Biểu đồ lương trưởng phòng kỹ thuật

25 triệu 454 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng kỹ thuật25,454,000 VNĐ