Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng nghiên cứu

Biểu đồ lương trưởng phòng nghiên cứu

30 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng nghiên cứu30,000,000 VNĐ