Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng pháp chế

Biểu đồ lương trưởng phòng pháp chế

26 triệu 214 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng pháp chế26,214,000 VNĐ