Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng pháp chế

Biểu đồ lương trưởng phòng pháp chế

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng pháp chế11,000,000 VNĐ